Biểu mẫu (HS-SV)

CÁC BIỂU MẪU THƯỜNG DÙNG CHO HỌC SINH- SINH VIÊN

10:10 | 07/03/2019

Tải file các biểu mẫu dành cho HSSV sử dụng .doc

 

 

 CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

ĐƠNXIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

 

Kính gửi :  Hiệu trưởng trường.........................................................................................

Đồng kính gửi : Hiệu trưởngtrường .................................................................................

 Tôi tên là :.............................................................................................................

Ngày, tháng, nămsinh.................................................................................................

Nơi sinh :..............................................................................................................................

Hộ khẩu thườngtrú :..............................................................................................................

Đối tượng tuyểnsinh:...........................................................................................

Là học sinh (sinhviên) đang học năm thứ : ......................................; Lớp :........................

Nghề.......................................................;Trình độ đào tạo : ........................................

Tôi có nguyệnvọng xin được chuyển đến trường ;.......................................................

Với lý do:..............................................................................................................................

Kèm theo đơn xinchuyển trường có :..................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                     Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

         TRƯỜNG ĐANG HỌC                                               TRƯỜNG TIẾP NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNTRẢ HỌC PHÍ

 

1. Trường hợphoàn trả 100 % học phí

 - Trước ngày bắt đầu học ( tính từ ngày sinhhoạt đầu khóa)

- Có giấy báotrúng tuyển nghĩa vụ quân sự hoặc lý do khách quan ( ốm đau, tai nạn..)

2. Trường hợp sau khi học một thời gian, học sinh – sinh viên muốn tạmdừng học tập hoặc thôi học  và xin rúthọc phí ,được qui định như sau :

Thời gian

Mức học phí hoàn trả

- 2 tuần đầu sau khi học

80 %

- Tuần thứ 3 đến tuần thứ 4

50 %

- Sau tuần thứ 4

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

ĐƠNXIN  RÚT HỌC PHÍ

 

   

 

 Kính gửi :  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

 

Tôi tên là :.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :.........................................................................................................

Quê quán :.............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................

Là học sinh ( sinh viên) đang học tuần thứ ::......................................; học kỳ :...................

Lớp : .......................; Nghề............................................Hệđào tạo :.....................................

 

Nay tôi làm đơn này xin rúthọc phí học kỳ :.............................................................

Với lý do : .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn xin rút học phí có chứng từ kèm theo :..........................................................

 

                                                                                  Phú Yên, ngày     tháng      năm 2019                                                                                                 

                                                                                   Người làm đơn

 

 

         

 

Ý kiến của phòngĐào tạo                                          Xác nhận của Khoa         

 

 

 

 

          Ýkiến của phòng Kế hoạch – Tài vụ                                 Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

 

ĐƠNXIN  TẠM DỪNG HỌC TẬP

   

Kính gửi : BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa :................................................................................................................

Em tên là :.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Mã HSSV :.................................... Lớp : .................................. ;

Nghề : ...........................................

Trình độ đào tạo :.................................................; Khoa:...................................................

Nay vì lý do :.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nên em làm đơnnày kính đề nghị ban giám hiệu xem xét giải quyết cho em được tạm dừng học tập kểtừ ngày : ............./........../ 20....... đến ngày :............./............./ 20......                                                                                                      

Em xin hứa thựchiện đầy đủ các qui định của trường về việc tạm dừng học tập.

( Nếu nghỉ vìbệnh phải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan y tế )

                                                                                                           

Phú Yên,ngày      tháng      năm 2018                                                                                                

                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

        Ý KIẾN GIA ĐÌNH                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG                                                            ÝKIẾN CỦA KHOA

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI VỤ                                           ÝKIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                   

 

 

 

XÉT DUYỆT CỦA HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠNXIN  TIẾP TỤC  HỌC TẬP

   

 Kính gửi : BGH trường Cao đẳng NghềPhú Yên

Thông qua khoa :................................................................................................................

Em tên là :.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh...........................................................................................................

Mã SV :....................................Lớp : .................................. ;Nghề : ..................................

Trình độ đào tạo :.......................................Khoa : ..............................................................

Nay vì lý do :.......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kính đề nghị Bangiám hiệu cho phép em được tiếp tục học tập để hoàn thành các học phần còn lại..                                                                                                        

Em xin hứa thựchiện đầy đủ các qui định của trường trong suốt thời gian theo học

                                                                              

                           

                                                                                Phú Yên, ngày     tháng     năm  2018                                                                                                 

                                                                                  Người làm đơn

 

 

 

 

 

    Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                 Ý KIẾN CỦA KHOA                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                    XÉTDUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

ĐƠNXIN  THÔI HỌC

 

   

 Kính gửi : BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa : .................................................................................................................

Em tên là :..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh............................................................................................................

Mã SV : ....................................Lớp :.................................. ; Nghề : ...................................

Trình độ đào tạo : ..........................................Khoa :......................................................................

Nay vì lý do :.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơn này Kính đềnghị Ban giám hiệu xem xét giải quyết cho cho thôi  học tại trường kể từngày : .............../............/20..........................................................                                                                                                       

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các qui định của trường về việc thôi học

 

                                                                             Phú Yên, ngày     tháng     năm  20......                                                                                                             

 Ý KIẾN GIA ĐÌNH                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG                                                   Ý KIẾN CỦA KHOA

 

                                   

                  

 

 

 

  Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

      

ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP

 

            Kính gửi:       -Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

                                    - Phòng Đào tạo

Tôi tên là:…………………………………….

Ngày sinh:………………………………………

Noisinh : ………..………………………………………………

HSSVlớp :…………………………………… Khoá: …………………………………

Địachỉ liên hệ:…………………………………………………………

Sốđiện thoại:…………………………………… Email……………………………….......

Trongkỳ thi tốt nghiệp năm ……………………..…. Tôi chưa được công nhận tốt nghiệp với lý do: …………………………………………………………………

Naytôi làm đơn này kính đề nghị Thầy (Cô) cho tôi được dự thi tốt nghiệp với khóa……………………….. với các môn thi như sau :

            Môn 1 : …………………………………………………………………….

            Môn 2 : …………………………………………………………………….

            Môn 3 : …………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo qui chế thi, kiểm tra tốtnghiệp và xin nộp đầy đủ mọi chi phí liên quan theo qui định hiện hành./.

                                                                                    Phú Yên, ngày.... tháng ….năm 2019

                                                                                                NGƯỜILÀM ĐƠN

                                                                                                   (Ký vàghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỰC HIỆN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO :

Kết quả thi môn  :…………………………………Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Kết quả thi môn  :…………………………………Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Kết quả thi môn  :…………………………………Điểm : …………….…(Bằng chữ :………)

Các Ghi chú khác : …………………………………………………………………………........

Phú Yên, ngày …tháng…. năm 2019

TrưởngPhòng Đào Tạo                                         Cánbộ tiếp nhận

       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

ĐƠNXIN CHUYỂN LỚP

 

 

Kính gửi - BGH trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

       -  Phòng đào tạo

Tôi tên là :...........................................................................................................

Ngày, tháng, nămsinh..........................................................................................

Nơi sinh :...................................................­...........................................................................

Hộ khẩu thườngtrú:..............................................................................................................

Số điệnthoại:……………………………………………………………………………….

Là học sinh (sinhviên) đang học năm thứ : ........................; Lớp :...................................

Nghề................................................................;Trình độ đào tạo : ....................................

Tôi có nguyệnvọng xin được chuyển đếnlớp;................................................................

Với lý do:..................................................................................................

 

                                                                                           PhúYên, ngày     tháng    năm 2018

 

            Ý KIẾN KHOA                                                               NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

            PHÒNG ĐÀO TẠO                                                  ÝKIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi :  Hội đồngthi tốt nghiệp văn hóa trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Tôi tên là: ........................................ ………… Lớp:........... ……………

Nay tôi làm đơn xin phúc khảo mônthi:...........................

Kỳ thi : Tốtnghiệp văn hóa Trung cấp nghề năm 2013

Ngày thi:....... ……phòng thi:.... ……..Thi lần:…….Đạt điểm: …….

Lý do phúc khảo: ..................................................................................

……………………………………………………………………………..

Kính mong  Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường vui lòngchấp thuận.

Tôi xin chânthành cảm ơn./.

 

 

                                                                       PhúYên, ngày       tháng       năm

                                                                                     Ng­ười làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi :  Hội đồngthi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Tôi tên là: ........................................ ………… Lớp:........... ……………

Nay tôi làm đơn xin phúc khảo mônthi:...........................

Kỳ thi : Tốtnghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề năm 20….

Ngày thi:....... ……phòng thi:.... ……..Thi lần:…….Đạt điểm: …….

Lý do phúc khảo: ..................................................................................

……………………………………………………………………………..

Kính mong  Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường vui lòngchấp thuận.

Tôi xin chânthành cảm ơn./.

 

 

                                                                   PhúYên, ngày       tháng       năm 2019

                                                                                      Ng­ười làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

ĐƠNXIN  CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

   

Kínhgửi :  Hiệu trưởngtrường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Em tên là :..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................

Mã HSSV : .................................... Lớp :..................................... ; Nghề : .........................

Trình độ đào tạo : ..............................................;Khoa :.................................................

Nay vì lý do :.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơnnày kính đề nghị ban giám hiệu cấp cho em…….bản sao bằng tốtnghiệp…………………………….

Trong khi chờđợi sự chấp thuận của Nhà trường, em xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                           

    Phú Yên, ngày       tháng      năm 2019

   HIỆU TRƯỞNG                     PHÒNG ĐÀO TẠO                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘCLẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

 
 

 

 

 

ĐƠNXIN  CHUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

   

Kính gửi :  BGH trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Thông qua khoa :................................................................................................................

Em tên là :.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Mã SV :.................................... Lớp : .................................. ;Nghề : .................................

Trình độ đào tạo :.................................................; Khoa:...................................................

Nay vì lý do : ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nên em làm đơnnày kính đề nghị ban giám hiệu xem xét giải quyết cho em được chuyển kết quảhọc tập các môn sau đây:

Số TT

Tên môn

Số tín chỉ

Số giờ

Điểm số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em xin hứa thựchiện đầy đủ các qui định của trường về việc chuyển kết quả học tập.

                                                                                                           

Phú Yên, Ngày      tháng      năm 2019                                                                                                

            ÝKIẾN CỦA KHOA                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

      Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘCLẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

 
 

 

 

 

ĐƠNXIN HỌC TRẢ NỢ MÔN

 

   

Kính gửi :  Lãnh đạo khoa ……………………………

Em tên là :.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................

Mã SV :.................................... Lớp : .................................. ;Nghề : .................................

Trình độ đào tạo :.................................................; Khoa:...................................................

Nay vì lý do : ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Em xin đăng ký trả nợ các môn học sau đây:

Số TT

Tên môn

Số tín chỉ

Số giờ

Lớp đăng ký

học lại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Trong khi chờ đợisự chấp thuận, em chân thành cảm ơn./.

                                                                                                           

Phú Yên, ngày      tháng      năm 2019                                                                                                 

            ÝKIẾN CỦA KHOA                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

             

 

Các tin khác