Biểu mẫu (HS-SV)

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

03:24 | 20/11/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 

Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Họ và tên:………………………………………………………………………............

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………….

Lớp:………………………………… Khóa:………..… Khoa………………………..

Mã số HSSV:…………………………………………………………………………...

Thuộc đối tượng: tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo) (nếu có)……………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 Xác nhận của Phòng Công tác HSSV

……..…, ngày ……. tháng ….. năm…….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

GIẤY CAM KẾT

(Dành cho học sinh học trung cấp nghề hệ 2N)

Kính gửi: BGH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Họ và tên:………………………………………………………………………............

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………Lớp:…………………………………

Mã số HSSV:………………………… Khóa:………..… Khoa………………………

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề

Tôi xin cam kết hiện nay (từ tháng …./201…), tôi chưa có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề hoặc các bằng tốt nghiệp tương đương nên tôi làm hồ sơ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và không được hưởng các chế độ chính sách về miễn, giảm học phí theo quy định.

 

……..…, ngày ……. tháng ….. năm…….
Người cam kết
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Tải file Mẫu đơn tại đây .doc
Các tin khác