Thông báo

TB của Đoàn Thanh niên, Số: 03 -TB/ĐTN,  ngày 01  tháng 3 năm 2021Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2021

05:08 | 03/03/2021

THÔNG BÁO

(Số: 03 -TB/ĐTN,  ngày 01  tháng 3 năm 2021)

V/v Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2021.

-------

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày một vững mạnh, đồng thời nâng cao nhận thức của thanh niên về ý nghĩa, vinh dự của người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021; BCH Đoàn Trường CĐN Phú Yên thông báo về việc “Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2021”, với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

            - Là thanh niên tiên tiến đang sinh hoạt, học tập, công tác tại Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Yên tự nguyện tham gia tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuân thủ nghiêm điều lệ Đoàn;

            - Có điểm học tập tích lũy của học kỳ gần nhất từ 6.0 trở lên (đối với học sinh phổ thông, bổ túc văn hóa phải có học lực HKI năm học 2020-2021 xếp loại trung bình trở lên), điểm rèn luyện (hạnh kiểm) loại khá trở lên;

            - Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 (Không áp dụng đối với cán bộ, công chức không được đánh giá vì chưa đủ thời gian công tác).

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên tiên tiến về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là trường học XHCN của Thanh niên; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ thanh niên tiên tiến, đặt biệt là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niên và xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian dự kiến : Ngày 13 và 14 /03/2021 (Sáng bắt đầu 7h00, chiều bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

(276 Trường Chinh, TP. Tuy Hòa)

 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

- Các Chi đoàn lập danh sách thanh niên tiên tiến đăng ký lớp cảm tình Đoàn năm 2020 (theo mẫu đính kèm);

- Lệ phí tham gia lớp học là: 20.000 đồng/01 thanh niên.

- Lớp trưởng các lớp đại diện lớp thu lệ phí tham gia lớp học liên hệ cô Linh để nộp trước ngày 08/03/2021.

Nhận được thông báo này, BCH các chi đoàn trực thuộc, GVCN các lớp thông báo đến tất cả HSSV được biết và  lập danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Đoàn trường.

Liên hệ:          - Thầy Văn, số điện thoại: 094.493.0937

Hoặc:              - Cô Linh, số điện thoại: 0983.774.518

Hoặc Email: doantruong@cdnpy.edu.vn trước ngày 08/03/2021.

 

 

Nơi nhận:

   - Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh (báo cáo);

   - Ban giám hiệu (báo cáo);

   - Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, GVCN (p/h);

   - Ban Chấp hành các Chi Đoàn (t/h);

   - Đoàn viên (t/h);

   - Lưu VP.

 

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Phạm Thùy Linh

 
Các tin khác