Kết quả thi

Kết quả điểm thi CC CNTT đợt thi ngày 28/3/2021

08:56 | 07/04/2021

STT

HỌ

TÊN

Năm sinh

G.tính

Nơi sinh

LT

TH

SV lớp

1

NGUYỄN HOÀI

BẢO

16/03/2004

Nam

Phú Yên

7.0

6.5

TC CTTBCK 19-3NA

2

NGÔ IN

CHU

02/08/2004

Nữ

Phú Yên

6.5

6.0

TC May TT 19-3N

3

NGÔ ƠN

CHU

02/08/2004

Nữ

Phú Yên

8.0

6.0

TC May TT 19-3N

4

TRẦN CÔNG

DANH

20/11/2003

Nam

Phú Yên

6.0

6.5

TC. CN ô tô 18- 3NA

5

VÕ VIỆT

DƯƠNG

15/10/2003

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

TC. CN ô tô 18- 3NA

6

ĐẶNG CÔNG

ĐẠT

04/10/2000

Nam

Phú Yên

7.5

7.0

TC CNOTO 19-1.5N

7

HỒ NGŨ

ĐẠT

04/10/2000

Nam

Phú Yên

8.0

9.5

TC. QTM 18- 3N

8

ĐẶNG NGỌC

19/09/2001

Nam

Phú Yên

7.5

7.0

TC CNOTO 19-1.5N

9

NGUYỄN THỊ THU

21/06/2004

Nữ

Bình Thuận

5.5

6.0

TC QTKS 19-3NA

10

LÊ VĂN

HẠ

01/01/2004

Nam

Phú Yên

7.0

5.5

TC CTTBCK 19-3NA

11

NGUYỄN THỊ THANH

HẰNG

21/01/1999

Nữ

Phú Yên

6.5

5.0

TC. CBTP 18- 3N

12

NGUYỄN NGỌC

HÂN

28/12/2004

Nữ

Phú Yên

7.0

5.0

TC May TT 19-3N

13

NGUYỄN THỊ NGỌC

HIỀN

21/12/2004

Nữ

Phú Yên

6.5

7.5

TC QTKS 19-3NA

14

TRIỆU VĂN

HIỆP

04/02/2004

Nam

Lạng Sơn

6.0

6.5

TC CNOTO 19-3NB

15

LÊ THỊ MỸ

HÒA

05/07/2002

Nữ

Phú Yên

7.5

5.0

TC May TT 19-3N

16

LÊ DUY

HOÀNG

26/10/2004

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

TC CNOTO 19-3NB

17

HUỲNH HỮU

HOÀNG

16/09/2003

Nam

Phú Yên

5.0

6.0

TC. CN ô tô 18- 3NA

18

NGUYỄN LÊ BÍCH

HỢP

07/01/2003

Nữ

Phú Yên

6.0

5.0

TC. May 18- 3N

19

NGUYỄN LÊ XUÂN

HUY

21/10/2004

Nam

Phú Yên

7.0

6.0

TC CNOTO 19-3NB

20

TRẦN

HUY

14/03/2004

Nam

Phú Yên

7.0

6.0

TC CNOTO 19-3NB

21

MAI TUẤN

KIỆT

13/09/2004

Nam

Phú Yên

5.5

5.0

TC CNOTO 19-3NB

22

ĐỖ THỊ HỒNG

KIM

12/10/2003

Nữ

Phú Yên

7.0

6.5

TC. May 18- 3N

23

NGUYỄN ĐĂNG

KHOA

19/08/2004

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

TC CNOTO 19-3NB

24

ĐÀO TẤN

LAI

25/08/1998

Nam

Phú Yên

8.5

8.5

TC CNOTO 19-1.5N

25

TRẦN ĐỨC

LẬP

10/09/2000

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC Điện CN K18-3N

26

CAO MINH BẢO

LỘC

07/10/2004

Nữ

Phú Yên

8.0

9.0

TC May TT 19-3N

27

ĐẶNG VĂN

LỢI

10/12/2002

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC. CN ô tô 18- 3NA

28

TRẦN CÔNG

LUÂN

24/10/2001

Nam

Phú Yên

5.5

5.5

TC CNOTO 19-1.5N

29

HOÀNG MINH

LUẬN

16/04/2001

Nam

Phú Yên

6.0

6.5

TC CNOTO 19-1.5N

30

NGUYỄN QUỐC

MINH

30/08/2004

Nam

Phú Yên

7.5

6.0

TC QTKS 19-3NA

31

HỒ BẮC

NAM

15/06/2003

Nữ

Phú Yên

7.0

6.0

TC QTKS 18-3N

32

PHẠM NGUYỄN THANH

NHÂN

06/03/2004

Nữ

Phú Yên

9.0

6.5

TC QTKS 19-3NA

33

HUỲNH TẤN

NHẬT

01/02/2001

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC CNOTO 18-3Na

34

TRIỆU LONG

NHẬT

19/03/2004

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

TC CNOTO 19-3NB

35

TRẦN THỊ Ý

NHƯ

13/05/2003

Nữ

Phú Yên

7.0

5.0

TC. May 18- 3N

36

TRƯƠNG TẤN

PHÁT

25/04/2000

Nam

Phú Yên

7.0

7.0

TC CNOTO 19-1.5N

37

PHAN PHƯƠNG

PHÁT

05/08/2003

Nam

Phú Yên

8.0

8.5

TC. QTM 18- 3N

38

BÙI NGUYỄN QUỐC

PHI

27/02/2004

Nam

Phú Yên

8.0

7.0

TC QTKS 19-3NA

39

LÊ HỒNG

PHONG

11/11/2004

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC CNOTO 19-3NB

40

NGUYỄN THÁI

PHONG

20/07/2004

Nam

Phú Yên

6.0

7.0

TC CNOTO 19-3NB

41

NGUYỄN PHAN ANH

QUÝ

28/11/2004

Nam

Phú Yên

6.5

6.5

TC QTKS 19-3NA

42

HOÀNG NGỌC TỐ

QUYÊN

14/11/2004

Nữ

Phú Yên

6.0

7.0

TC May TT 19-3N

43

LÊ THỊ DIỄM

QUỲNH

06/08/2003

Nữ

Phú Yên

7.5

5.5

TC. May 18- 3N

44

NGUYỄN NGỌC

SEN

07/06/1976

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

 

45

LƯU VĂN

SƠN

26/02/2004

Nam

Phú Yên

5.0

5.5

TC CNOTO 19-3NB

46

BÙI TẤN

TÀI

27/12/2003

Nam

Phú Yên

5.5

5.5

TC. CN ô tô 18- 3NA

47

TRẦN KIM

TÂM

19/07/2003

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC. CN ô tô 18- 3NA

48

BÙI VĂN

TIẾN

30/12/2003

Nam

Phú Yên

5.0

6.0

TC. CBTP 18- 3N

49

PHAN THANH

TÙNG

23/11/2003

Nam

Phú Yên

5.5

5.5

TC. CN ô tô 18- 3NA

50

NGUYỄN HOÀNG NGỌC

TỶ

02/08/2003

Nam

Phú Yên

5.0

6.5

TC QTKS 18-3NA

51

NGUYỄN HIẾN

THIỆT

10/04/1998

Nam

Phú Yên

7.0

7.5

TC CNOTO 19-1.5N

52

DƯƠNG THỊ

TRÂM

20/01/2004

Nữ

Phú Yên

5.0

5.5

TC May TT 19-3N

53

PHẠM THỊ THANH

TRÚC

26/03/2003

Nữ

Phú Yên

5.0

5.0

TC May TT 19-3N

54

VÕ CHÍ

TRUNG

10/10/1998

Nam

Phú Yên

9.5

9.0

TC CNOTO 19-1.5N

55

HỒ THỊ THÚY

VI

14/07/2003

Nữ

Phú Yên

5.0

5.0

TC QTKS 18-3NA

56

LƯU BÁ

VINH

08/08/2004

Nam

Phú Yên

7.0

5.0

TC CNOTO 19-3NB

57

NGUYỄN QUANG

VINH

04/11/2004

Nam

Phú Yên

6.0

9.0

TC CNOTO 19-3NB

58

HÀ PHI

VĨNH

01/04/2003

Nam

Phú Yên

5.0

5.0

TC CNOTO 19-3NB

59

PHẠM HUYỀN THẢO

VY

16/08/2004

Nữ

Phú Yên

6.0

5.0

TC May TT 19-3N

60

TRẦN NGUYỄN KIM

YÊN

25/01/2004

Nữ

Phú Yên

5.0

6.5

TC QTKS 19-3NA

61

VÕ THỊ KIM

YẾN

08/09/2001

Nữ

Phú Yên

8.0

6.0

TC. May 18- 3N

SV xem điểm, nếu chưa rõ thì liên hệ ĐT 0914154747.

 

Các tin khác