Thời Khóa Biểu

TKB khoa CNTT (từ ngày 21/6/2024, cập nhật cho lớp TC KTSC, LRMT K23)

10:08 | 21/06/2024

Xem file thời khóa biểu  kèm

Trước khi nghỉ hè, các Học sinh-Sinh viên cần chú ý:

- Họp lớp để xét rèn luyện

- Nhận mẫu giấy sinh hoạt hè.

- Nhận kết quả học tập của học kỳ và năm học (xem trên website này http://cdnpy.phanmemdaotao.com/Pages/Sims/SubjectMarkOfStudent.aspx?pt=1)

- Vệ sinh phòng học trước khi nghỉ hè.

- Một số công tác khác của GVCN triển khai (như lịch nghỉ hè, ngày tâp trung năm hgọc mới, ...)

 

Các tin khác