Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường

10:26 | 03/12/2012

1/ Hiệu trưởng: 

Họ và tên: Đặng Văn Lái

Học vị:  Tiến sĩ (Nhiệt lạnh)

ĐT:  0257 3812468

2/ Phó Hiệu trưởng:

    Họ và tên: Nguyễn Văn Nhất

Học vị:  Thạc sĩ  (Hệ thống điện)

ĐT: 091 897 2480

3/ Phó Hiệu trưởng

       Họ và tên: Tạ Thị Thu Hương (chuyển công tác sang phó ban Văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, 6/2021)

       Học vị: Thạc sĩ (Quản lý giáo dục);

       ĐT: 0818745757.